[personal profile] chytach
Із Санкт-Петербурзького відділення телеканалу Life звільнено 80% працівників.

Причому сталося це раптово - сьогодні ввечері. Збитковість телеканалу ні для кого не була секретом ще влітку 2016 року, так що, незважаючи на постійні спростування, такого результату подій багато і очікували. Зрозуміло, крім тих, хто там допрацював до сьогодні :)

Тепер на вулицю виперли близько 350 осіб разом і вони ломануться шукати собі засоби до існування. Технарі, незважаючи на вовчий квиток у вигляді штампу в трудовій, думаю, все-таки знайдуть собі роботу, а от іншим "творчим особистостям",  доведеться в короткостроковій перспективі йти на панель, щоб не здохнути з голоду. Втім, їм не звикати, хіба що тепер працювати будуть іншим отвором, а суть буде та ж.


Приємно почитати подібні новини перед сном, чи не так? :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chytach

September 2017

M T W T F S S
     123
456 78910
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24 Sep 2017 08:42
Powered by Dreamwidth Studios