[personal profile] chytach
 - так спересердя примовляла моя вже покійна бабця, коли я, малий шибеник, витворяв різні шкоди та капості. На моє перелякане "бабцю, а хто такий Перун і чим він тріскає?", бабця супилася "от коли Він тебе трісне - тоді й будеш знати!". Тоді я зрозумів, що бабця насправді не знає хто такий Перун і для себе визначив його як різновид нечистої сили.
Вже значно пізніше я довідався, що це прокляття для моєї бабці вигадав Австро-Вєнгєрскій Гєнштаб, а заодно і нас українців, і нашу мову, і відповідно, на цій видуманій мові - тисячолітні, ще дохристиянські пісні, колядки, щедрівки, гаївки, веснянки, прислів'я, казки, думи та ін.: "Не сам же я вийшов - Дажбог мене вислав"; "Подай, Ярило, ключі одімкнути теплу весну"; "Гей, ти, Перуне, отче над Ладом! Дай нам діждати Лади-Купала"; "Гей, Лелія, Лелія, а по двору ходить"; "А ми просо сіяли, ой, Див, Ладо"...

А ось як цей Австро-Вєнгєрскій Гєнштаб описує створення Світу:
Ой як ще не було ні Землі ні Неба
А що тільки було та Синєє Море
А посеред Моря Зелений Явір
На Явороньку три Синії Птахи
Три Синії Птахи та Радоньку радять
Та Радоньку радять як Світ засновати
Тай пірнули Птахи в Світові Глибини
Тай винесли птахи Жовтий Красен-Камінь
Стало з того каменю та Яснеє Сонце
Тай пірнули Птахи в Світові Глибини
Тай винесли Птахи Злоту Павутинку
Стала з Павутинки Ясна Твердь Небесна
Ще пірнули Птахи у Світа Глибини
Тай винесли Птахи Синій Срібен-Камінь
Став з того Каменю Блідесенький Місяць
Ще пірнули Птахи у Світа Глибини
Тай винесли Птахи Золотий Пісочок
Стали із Пісочку Дрібнії Звіздочки
Ще пірнули Птахи у Світа Глибини
Тай винесли Птахи та Темного Мулу
Стала з того Мулу Чорная Землиця
Тай зросли на Землі Жито і Пшениця
Жито і Пшениця і всяка Пашниця.
*  *  *
Стояла сосна серед Дунаю,
Дажбоже!
На тій соснонці сив сокіл сидів,
Дажбоже!
Крильцями стріпав, в Дунаєць упав,
Дажбоже!
Вийшов він відтам третього року,
Дажбоже!
Виніс він відтам троє насіння,
Дажбоже!
Перше насіння – чорна землиця,
Дажбоже!
Друге насіння – зелена трава,
Дажбоже!
Третє насіння – яра пшениця,
Дажбоже!
Чорна землиця – хліб ізродиться,
Дажбоже!
Зелена трава – для худобоньки,
Дажбоже!
Яра пшениця – для коровайця!
Дажбоже!
Очевидно, що на цей Австро-Вєнгєрскій Гєнштаб працювали сотні різноманітних інститутів, тому що вигадати українців та їхню мову - це одне, а ось тисячолітній, ще дохристиянський, могутній пласт української культури - це вже зовсім інше, і один, навіть дуже потужний Гєнштаб аж ніяк не впорався б з цим самостійно.

Ось ще одна, для прикладу, колядка від Австро-Вєнгєрского Гєнштабу:
"Поміж трьома дорогами"
Поміж трьома дорогами, рано-рано,
Поміж, трьома дорогами, ранесенько.
Там здибавсь князь із Дажбогом, рано-рано,
Там здибавсь князь із Дажбогом, ранесенько.
Ой ти, Боже, ти, Дажбоже, рано-рано,
Зверни мені з доріженьки, ранесенько.
Бо ти Богом рік від року, рано-рано,
Бо ти Богом рік від року, ранесенько.
А я князем раз на віку, рано-рано,
Раз на віку, в неділеньку, ранесенько.
Ось яка нечувана підступність і русофобія Австро-Вєнгєрского Гєнштабу спрямована на розпад і знищення сраної Рашки!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chytach

September 2017

M T W T F S S
     123
456 78910
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24 Sep 2017 08:42
Powered by Dreamwidth Studios