[personal profile] chytach
В день, коли українські танки входитимуть у Москву, російська преса повідомить, що українцям завдано втрат, порівняних з втратами групи армій Центр у 1941-му, що українців зупинено на меридіані Смоленська, що Москвою мандрують окремі групи туристів з одної зі слов’янських країн і їхня тропічна форма пояснюється недавнім перебуванням на сафарі (зброя – теж).
Також російські ЗМІ попередять водіїв на МКАДі про обережність через проходження бронетехніки, порадіють, що російські урядовці (всі зразу) виїхали з робочими питаннями на Урал, і поремствують, що в мешканців інших регіонів з’явилися проблеми зв’язку з Москвою і околицями.

Українська преса, старанно передрукувавши всі фантазії російських колег, із сумом додасть, що танкове охоплення Москви було виконано непрофесійно, що в ході наступу відмовила N-на кількість зброї, що колони піхоти було зрадно розтягнуті, що бійцям бракувало зубочисток і вологих серветок, що захоплення урядових будівель у Москві відбулося не так, як подобається борцунам, а смаження шашликів бійцями 25-ї і 95-ї на Красній площі – то не по-європейськи.

І взагалі, що то за перемога? На танках? З літаками? От якби з шаблею та на коні, як Сагайдачний у 1618 році – ото була б перемога, а так…

І коли окремі блогери будуть захоплено вигукувати: «Френди! Ми ж Москву взяли!!!» Звідусюди чутиметься невдоволене: «….бот! За …. продався!»

Дмитро Вовнянко
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chytach

September 2017

M T W T F S S
     123
456 78910
111213141516 17
18 192021222324
252627282930 

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 24 Sep 2017 08:42
Powered by Dreamwidth Studios